วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ย. 2565
จ้างเหมารถขนวัสดุพื้นทาง (หินมิลลิ่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ และนมปิดเทอม (โรงเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2565
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมประตูเปิด-ปิดน้ำ บ้านชลประทาน หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโกรกหิน หมูที่ ๘ (โครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ TOYOTA/HILUX VIGO-J ทะเบียน กบ-5041 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต SLUMP TEST) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (แบบหล่อคอนกรีต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
จ้างจัดทำป้ายเตือนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ (ถนนชำรุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2565
วัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)