วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 และนมปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชลประทาน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระใหญ่ หมู่่ที่ 7 บ้านหลุ่งจาน ตำบลหันห้วยทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  พ.ค. 2563
จ้างหุ้มเบาะ ปูพื้นยางรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1/2563 (18 พ.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างประตูน้ำเปิด-ปิดน้ำ บ้านชลประทาน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
จ้างโครงการล้อมรั้วลวดหนามรอบหนองสรวง บ้านโนนหญ้านาง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง