วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.พ. 2567
จ้างเหมาบริการปรับปรุงสนามหญ้า ลานกีฬาอเนกประสงค์ และปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์กีฬาตามโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาการกีฬาตำบลหันห้วยทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
จ้างโครงการล้อมรั้วลวดหนามหนองเก่าค่า บ้านโกรกหิน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง