องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.hanhuaysai.go.th
 
 
 


ภาพการประชาคมหมู่บ้านชุมชนเพื่อจัดทำร่างข้อบัญญัติตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535


ภาพการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ... และ เรื่อง กิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ... ซึ่งได้รับความสนใจและร่วมมือจากพี่น้องชาวตำบลหันห้วยทรายอย่างดียิ่ง

2020-03-17
2020-02-04
2018-09-28
2018-09-12
2017-12-09
2017-09-27
2017-09-11
2017-01-13