องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.hanhuaysai.go.th
 
 
 
  อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเ...
      
  โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์ก...
      
  ภาพการประชาคมหมู่บ้านชุมชนเพื่อจัดทำร่างข้อบัญญัติ...
      

ภาพการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดทำร่างข้อบัญญ...

  
 

 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2560