องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย

 

ชุมชนน่าอยู่มีความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพ
การบริหารจัดการดี มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

พันธกิจ  (Missinon)

พันธกิจที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกัความต้องการของประชาชนตามศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี

พันธกิจที่  2  สร้างระบบการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ  

           พันธกิจที่  3  สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งมีความสมดุลและยั่งยืน  โดยเน้นด้านการเกษตรกรรมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ให้เป็นตลาดผลผลิตทางการเกษตร

          พันธกิจที่  4  การพัฒนาประสิทธิภาพเพิ่มบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในงานด้านการศึกษา  ด้านสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน

          พันธกิจที่  5  ฟื้นฟู  อนุรักษ์  ส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น

          พันธกิจที่  6  สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้  และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและพัฒนาการกีฬา

          พันธกิจที่  7 พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร การปกครองและการมีส่วนร่วมให้กับประชาชน