องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
สภา อบต.


นายอรรถพล  หานะพันธ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย
โทร 098-0969905


นายเวชย์   บุบผาลา นายภูมิภิภัทธ์  โยธะชัยสาร

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย

โทร 0801579952 โทร 0801579952


นายจำลอง  บุราณรักษ์ นางนภาภรณ์  ชานอก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย หมู่ที่ 1

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย หมู่ที่ 5

โทร 0981173067 โทร 0926465046


นายประชา  ประดับบุตร์ นายสุพล   ชานอก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย หมู่ที่ 6

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย หมู่ที่ 7

โทร 0986671183 โทร 0633469893


นายสัญญา   นาบำรุง นายอำคา   หอมดวง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย หมู่ที่ 8

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย หมู่ที่ 9

โทร 0651051898 โทร 0887171989