องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

สินค้าเกษตรกลุ่มเกษตรตำบลหันห้วยทราย

แคนตาลูป
 
 
แตงกวา