องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.hanhuaysai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2560

คณะผู้บริหาร

นางบุญมี จันคำวงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายศักดิ์นรินทร์ ขันสาลี นางผาย จันทร์คำ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นางดารา บัดยางนอก

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล