องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายบัญญัติ    อยู่ชุมพล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย
โทร 085-3006820


นายฉัตรชัย   จันคำวงษ์ นายชัยฤทธิ์   แตงเกิด

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย

โทร 089-8644636 โทร 095-9023741

นางสุพิตร   ชานอก
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย
โทร 095-9023741

นางสาวปรียรัตน์  แก้วพิมพ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.0895129047