องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.hanhuaysai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2560

คณะผู้บริหาร

นางบุญมี จันคำวงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 0981051633
101 บ้านเพ็ดน้อย ม.3 ตำบลหันห้วยทราย
อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 30180
นายศักดิ์นรินทร์ ขันสาลี นางผาย จันทร์คำ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร. 0862524358
12 บ้านโนนหญ้านาง ม.4 ตำบลหันห้วยทราย
อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 30180
โทร. 0986361482
140 บ้านหันห้วยทราย ม.1 ตำบลหันห้วยทราย
อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180นางดารา บัดยางนอก

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร.0872585265
18 บ้านหลุ่งจาน  ม.7 ตำบลหันห้วยทราย
อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180

นางสาวปรียรัตน์  แก้วพิมพ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.0895129047

นางสาวปรียรัตน์  แก้วพิมพ์
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 
 จ่าสิบโทพิทักษ์ พลเยี่ยม  นางสาวสิริมา จันคำวงษ์
 หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.089-2838368
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.089-5854840
 
นายทินภัทร  ชันไธสง จ่าสิบโทพิทักษ์  พลเยี่ยม
 ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.099-5879879
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทร.089-2838368