องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวปรียรัตน์  แก้วพิมพ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.0895129047

นางสาวปรียรัตน์  แก้วพิมพ์
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 
 จ่าสิบโทพิทักษ์ พลเยี่ยม  นางสาวสิริมา จันคำวงษ์
 หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.089-2838368
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.089-5854840
 
นายทินภัทร  ชันไธสง จ่าสิบโทพิทักษ์  พลเยี่ยม
 ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.099-5879879
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
โทร.089-2838368