องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา: www.hanhuaysai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2560

หัวหน้าส่วนราชการ

-ว่าง-
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-ว่าง-
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 จ่าสิบโทพิทักษ์ พลเยี่ยม  นางสาวสิริมา จันคำวงษ์
 หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 -ว่าง-  -ว่าง-
 ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม