องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

 
นางสาวปรียรัตน์  แก้วพิมพ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวปรียรัตน์  แก้วพิมพ์
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
     
  จ่าสิบโทพิทักษ์ พลเยี่ยม
 
  หัวหน้าสำนักปลัด  
     
นางสาวสุพรรณี อยู่ชุมพล
นางสาวดวงจันทร์ ใจเที่ยง
 นางสุภาวดี จันคำวงษ์
นักพัฒนาชุมชน นักทรัพยากรบุคคล
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวพรพรรณ ขันสาลี นางอมรรัตน์   ดีนอก
 นักวิชาการสาธารณสุข นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ
   
พันจ่าเอกสมัย ภูสีนาค
นางสาวอรทัย วรยันต์
 เจ้าพนักงานธุรการ  เจ้าพนักงานธุรการ
     
 นายสัญญา คณะราษฏร์
นางเข็มพลอย อยู่ชุมพอ
 นางนงค์เยาว์ มนเทียร
 พนักงานขับรถยนต์ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 แม่บ้าน
     
 นายอุดร พรมพา
 นายอาทิตย์ แก้วหนองห่าง
 นางชวนพิศ จันทลีลา
 คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป  คนงานทั่วไป
     
   นางสาวทัศราวดี  ตาวัน  

 คนงานทั่วไป