องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 
จ่าสิบโทพิทักษ์  พลเยี่ยม
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 
-ว่าง-
 นางสมทรัพย์ เหล่าหงายนอก
นักวิชาการศึกษา
 ครูผู้ดูแลเด็ก

 
 นางสาวธัญานันท สมลา
 นางบุญถิ่น บุบตาลัย
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

 
นางกัฏจิกา พลทามูล
 นางปัญจาทักษ์ แก้วนอก
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก