องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
กองช่าง

นายทินภัทร  ชันไธสง
 ผู้อำนวยการกองช่าง

 นางอรจิรา บุบผาเด
-ว่าง-
 เจ้าพนักงานธุรการ นายช่างโยธา
   
 นายชุมพล ฉิมหล่า
 นางสาวทัศราวดี ดาวัน
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา  คนงานทั่วไป