องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี  (คณะกรรมการพัฒนาตำบลหันห้วยทราย)

1.  ยุทธศาสตร์พัฒนาการการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พาณิชกรรม อุตสาหกรรม

6.  ยุทธศาสตร์ด้านเกษตรกรรม

7.  ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

8.  ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ

9.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

10. ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

11.ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

12.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน