องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
การให้คุณและโทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เงินประจำตำแหน่ง [ 2 พ.ย. 2563 ]157
2 ประกาศ ก. อบ ต เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการ ดำเนินการทางวินัย พ ศ 2558 [ 2 พ.ย. 2563 ]167
3 ประกาศ ก.อบต.จ.นม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรักษา การลงโทษทางวินัย [ 2 พ.ย. 2563 ]165
4 ประกาศ ก.อบต.จ.นม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ออกจากราชการ 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]160
5 ประกาศ ก.อบต.จ.นม หลักเกณพ์ การสอบสวนและการลงโทษทางวินัย [ 2 พ.ย. 2563 ]163
6 ประกาศ กถ. เรื่องมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หมวด 6 การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและการเสริมสร้างแรงจูงใจ [ 2 พ.ย. 2563 ]162
7 ประกาศ กถ. เรื่องมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หมวด 7 วินัย การรักษาวินัย [ 2 พ.ย. 2563 ]163
8 หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 [ 2 พ.ย. 2563 ]160
9 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข อัตราเงินเดือนและการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 4) ลูกจ้างประจำ [ 2 พ.ย. 2563 ]156