องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
 


โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเพื่อสร้างความสามัคคีของชุมชน ประจำปี 2567


องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทรายจัดโครงการแข่งขันกีฬาตำบล ประจำปี 2567 ในระหว่างวันที่ 7 มีนาคม 2567 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนตำบลหันห้วยทราย ให้มีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง รู้จักการมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีกันในหมู่ชุมชน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข และสร้างการมีส่วนร่วมในตำบล

2024-04-11
2024-04-11
2024-04-03
2024-03-21
2024-03-08
2024-02-28
2024-02-05
2024-01-29
2023-12-18
2023-09-28