องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
กองคลัง

 
 นางสาวสิริมา จันคำวงษ์
 ผู้อำนวยการกองคลัง

 
นางสาวดวงแก้ว มุยเฮบัว
นางอรมรัตน์ ดีนอก
 นางกิ่งกาญจน์ อรุณไพร
 นักวิชาการคลังปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปรักษาการแทนเจ้าพนักงานพัสดุ
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
-ว่าง-
 -ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุ
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
นางสาวสุนิษา แก้วชมภู
นางสาวธาดารัตน์ จันคำวงษ์
 ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 
 นางสาวปิยนุช แนนไธสง
 นางสาวสมฤดู บุญสน
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ