องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.hanhuaysai.go.th

 
 
  โครงการส่งเสริมและฝึกฝนอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐ...[วันที่ 2022-09-09][ผู้อ่าน 123]
 
  โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก 2565[วันที่ 2022-09-08][ผู้อ่าน 40]
 
  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2565[วันที่ 2022-09-05][ผู้อ่าน 39]
 
  โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน ประจำ...[วันที่ 2022-09-01][ผู้อ่าน 19]
 
  โครงการสตรีกับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ...[วันที่ 2022-08-18][ผู้อ่าน 126]
 
  โครงการฟื้นฟูป่าชุมชนและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ[วันที่ 2022-08-15][ผู้อ่าน 31]
 
  โครงการจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ ประจำปี 2565[วันที่ 2022-08-12][ผู้อ่าน 26]
 
  โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2565[วันที่ 2022-07-13][ผู้อ่าน 24]
 
  โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2565[วันที่ 2022-07-04][ผู้อ่าน 23]
 
  กิจกรรมปฐมนิเทศประชุมผุ้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล...[วันที่ 2022-05-17][ผู้อ่าน 262]
 
  มอบถุงยังชีพเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยาก...[วันที่ 2022-04-27][ผู้อ่าน 207]
 
  กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดกิ่งไม้ ทำความสะอาดถนน...[วันที่ 2022-04-11][ผู้อ่าน 262]
 

|1หน้า 2|3|4